GİZLİLİK POLİTİKASI

MÜŞTERİLERİMİZ VE TEDARİKÇİLERİMİZ İÇİN GİZLİLİK POLİTİKASI
Türkiye düzenlemeleri (Kişisel Verilerin Korunması) uyarınca tüm işleme haklarına sahip olan Vintage Tekstil, ticari amaçlarla sağlanan tüm kişisel verilerin yalnızca yukarıda belirtilen Kanun Hükmünde Kararname’ye uygun olarak işlenebileceğini müşterilerine ve tedarikçilerine bildirir. Aşağıdaki bilgiler veri işleme ile ilgilidir.

KİŞİSEL VERİ
Toplanan kişisel veriler esas olarak aşağıdakilerle ilgili olacaktır:

 • kimlik verileri: şirket adı veya ticaret unvanı, kayıtlı ofis, telefon ve faks numaraları,
  e-posta adresi, mali amaçlar için veriler vb..
 • ekonomik ve ticari faaliyetlerle ilgili veriler: siparişler, ödeme gücü, banka ve finansal veriler,
  muhasebe ve mali veriler vb.

Bu veriler doğrudan sizin tarafınızdan sağlanacak veya sözleşmeler ve siparişler durumunda acenteler ve ayrıca kredi raporları ve finansal ödeme gücü için kamu kayıtları ve veri bankaları gibi işleme hakkı sahibi olarak atanan bağımsız üçüncü taraflardan toplanabilir.

VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz Vintage Tekstil Ltd. tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:
1. sözleşmelerin ve ilgili tüm yükümlülüklerin ifası
2. sözleşmeye bağlı tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
3. sözleşmenin yönetimi: tüm sözleşmelerin yönetimi için acenteler ve yükleniciler ile tüm ilişkiler
müşterinin tesislerinde gerçekleştirilecek faaliyetler
4.tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için olası herhangi bir dış mesleki işbirliği
5. sözleşmeye dayalı hakların korunması
6. dahili istatistiksel analiz
7.ilgili promosyon ve reklam malzemelerinin iletilmesi yoluyla pazarlama faaliyetleri
Mevcut ticari ilişkilerin konusu olanlara benzer ürün veya hizmetler
8. information on the solvency of our customers.

VERİLERİN SUNULMASI
Verilerin sunulması ve ilgili işlemler, no.lu amaçlarla ilgili olarak zorunludur. 1, 2 ve 5, sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgilidir. Sunum ayrıca, no.lu amaçlarla ilgili olarak zorunludur. 3 ve 4, yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan tüm faaliyetlerin aşağıda imzası bulunanlar tarafından yerine getirilmesi ile ilgilidir. herhangi bir reddetme

bu amaçlarla veri temini, aşağıda imzası bulunanların sözleşme ilişkisine girmelerini ve yasal yükümlülüklere uymalarını imkansız hale getirebilir. Verilerin sunulması ve ilgili tüm işleme, diğer tüm durumlarda isteğe bağlı olacaktır.

VERİ İŞLEME YÖNTEMLERİ
Kişisel veriler, manuel ve elektronik araçlar kullanılarak işlenecek ve aşağıda imzası bulunanlar tarafından veri işleyen olarak açıkça belirtilen ticaret, üretim ve yönetim departmanındaki çalışanların erişebileceği ilgili veri bankalarında (müşteriler, tedarikçiler, idare, yönetim) saklanacaktır. kanunun tüm hükümlerine uygun olarak ve verilerin gizliliğini, güvenliğini ve doğruluğunu garanti ederek, otomatik işlemler de dahil olmak üzere verilere danışabilir, kullanabilir, işleyebilir ve karşılaştırabilir ve diğer işlemleri yapabilir,
veri işlemenin beyan edilen amaçlarına göre verilerin güncellenmesi ve uygunluğu.

VERİLERİN PAYLAŞILACAĞI KATEGORİLER VE VERİLERİN AÇIKLANMASI
Amaçlarla ilgili olarak hayır. 1, 2 ve 5 verileri aşağıdaki varlıklar veya kategorilerle paylaşılabilir:
varlıklar:

 • nakliye acenteleri, malların teslimi ve tüm gümrük işlemleri ile ilgili tüm hususlar için
  prosedürler
 • tahsilat ve ödemelerin yönetimi için bankacılık kurumları
 • yasal işlemleri yürütürken mali idareler ve diğer işletmeler veya kamu kurumları
  yükümlülükler

sözleşmeden doğan hakların korunması için hukuk dernekleri ve hukuk büroları. Hayır amaçlıdır. 3 ve 4 verileri, aşağıda imzası bulunan acenteler ve komisyoncular, müteahhitler, bağımsız çalışanlar ve müşteri şirketleri ile paylaşılabilir. Amaç hayır. 6 veriler, istatistiklerin toplu ve anonim biçimde ifşa edilmesi dışında paylaşılmayacaktır. Amaç hayır. 7’de, müşteri tarafından açık bir anlaşma ile önceden yetkilendirilmiş olan durumlarda, aşağıda imzası bulunan kişilerin sunum veya materyal iletimi ile ilgili temsilcileriyle iletişim dışında, veriler genellikle paylaşılmaz.
Amaç hayır. 8, veriler kredi durumu kurumları ve şirketler ile paylaşılabilir. Kişisel veriler ifşa edilemez.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Yukarıda belirtilen amaçlarla ilgili olarak, veri sahibi, 6698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Bölümünde ayrıntıları verilen hakları kullanabilir. 196/2003 (tam metin ekte) bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8, 9 ve 10. Bölümleri uyarınca ve limitler dahilinde. Kişisel verilerin (doğrudan gönderilen veya başka bir şekilde elde edilen) işlenmesi ve paylaşılması hakkında daha fazla bilgi, şirket merkezindeki İdari Ofisten alınabilir.

VERİ KONTROLÜ

Veri sorumlusu, bu yasanın amaçları doğrultusunda aşağıda imzası bulunan kişinin kayıtlı ofisinde ikamet eden Yasal Temsilcisinin şahsında Vintage Tekstil Ltd.’dir. Bu belge, aşağıda imzası bulunanların veri toplama sırasında bilgi paylaşma olasılığını dışlamaz. Kanun Hükmünde Kararname no. 196/2003 Bölüm 7 – Kişisel verilere erişim hakkı ve diğer haklar

1.Veri sahibi, kişisel verilerin verilip verilmediğine dair onay alma hakkına sahip olacaktır.
önceden kaydedilmiş olmalarına bakılmaksızın, kendisiyle ilgili mevcut ve bu tür verilerin iletilmesi
anlaşılır biçim

2. Bir veri öznesi bilgilendirilme hakkına sahip olacaktır.

a) kişisel verilerin kaynağı hakkında;
b) işlemenin amacı ve yöntemleri;
c) ikincisi elektronik araçlar yardımıyla gerçekleştirilirse, işleme uygulanan mantığın;
d) Veri denetleyicisi, veri işleyenler ve temsilciye ilişkin kimlik verilerinin
Bölüm 5(2) uyarınca belirlenmiş;
e) Devletin topraklarında atanmış temsilci(ler), veri işleyici(ler) veya kişi(ler) sıfatıyla kişisel verilerin iletilebileceği veya söz konusu verileri kim veya kimlerin bilebileceği tüzel kişilik veya kişi kategorileri ) işlenmesinden sorumludur.

3.  Bir veri öznesi aşağıdakileri elde etme hakkına sahip olacaktır:

a) verilerin güncellenmesi, düzeltilmesi veya ilgili olduğu durumlarda verilerin entegrasyonu;
b) Toplanma veya sonradan işlenme amacı için saklanması gereksiz olan veriler de dahil olmak üzere, yasa dışı olarak işlenmiş verilerin silinmesi, anonimleştirilmesi veya engellenmesi; c) a) ve b) harflerine göre yapılan işlemlerin, içeriğiyle ilgili olarak, bu gerekliliğin imkansız olmadığı veya bir zorunluluk içermediği sürece, verilerin iletildiği veya dağıtıldığı kuruluşlara bildirildiğinin tasdik edilmesi. korunması gereken hakla karşılaştırıldığında açıkça orantısız bir çabadır.

4. Bir veri öznesi tamamen veya kısmen itiraz etme hakkına sahip olacaktır.
a) toplama amacı ile ilgili olsa dahi, kendisiyle ilgili kişisel verilerin meşru gerekçelerle işlenmesine;
b) reklam materyalleri göndermek veya doğrudan satış amacıyla veya başka bir şekilde pazar veya ticari iletişim anketlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğinde, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine.

Bölüm 9 – Hakları Kullanma Mekanizmaları

1. Veri sorumlusuna veya işleyene yöneltilen talep, taahhütlü mektup, faks veya e-posta yoluyla da iletilebilir. Garante, yeni teknolojik çözümlerle ilgili olarak diğer uygun düzenlemeleri belirleyebilir. Talep, Bölüm 7(1) ve (2)’de belirtilen hakların kullanılması ile ilgili ise sözlü olarak da yapılabilir; bu durumda, işlemeden sorumlu kişi veya veri işleyen tarafından özet olarak yazılacaktır.

2. Veri sahibi, Bölüm 7’de belirtilen hakların kullanılmasıyla bağlantılı olarak gerçek kişilere, kuruluşlara, derneklere veya kuruluşlara yazılı olarak vekaletname veya temsil yetkisi verebilir.

3. Bölüm 7’de belirtilen haklar, vefat eden bir kişiyle ilgili kişisel verilerle ilgili olduğunda, bunlarla ilgilenen veya bir veri öznesini korumak için hareket eden herhangi bir kuruluş tarafından veya korumayı hak eden aile ile ilgili nedenlerle kullanılabilir.

4. Veri sahibinin kimliği, uygun bilgiler temelinde, ayrıca mevcut kayıtlar veya belgeler aracılığıyla veya bir kimlik belgesinin ibraz edilmesi veya eklenmesi yoluyla doğrulanır. Veri sahibinin talimatlarına göre hareket eden kişi, veri sahibi tarafından işlemeden sorumlu bir kişinin huzurunda imzalanmış olması gereken vekil veya vekaletnamenin bir kopyasını üretmeli veya eklemeli veya aksi takdirde, veri sahibinin imzası ve ilgili kişinin kanuna göre doğruluğunu tasdik etmesi gerekmeyen bir kimlik belgesinin bir kopyası ile birlikte üretilmelidir. İlgili kişi tüzel kişi, kurum veya dernek ise ilgili mevzuat veya esas sözleşmeye göre kanunen yetkili kılınan gerçek kişi tarafından ilgili talepte bulunulacaktır.

5.Bölüm 7(1) ve (2)’de atıfta bulunulan talep, herhangi bir kısıtlama olmaksızın serbestçe ifade edilebilir ve geçerli sebepler olmadıkça doksan günden az olmayan aralıklarla yenilenebilir.

GOOGLE ANALYTICS YASAL UYARI

Bu web sitesi, Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Google Analytics, web sitesinin ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan “çerezleri” kullanır.

Çerez tarafından web sitesini kullanımınızla ilgili olarak oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a iletilecek ve Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularda saklanacaktır. Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google ayrıca bu bilgileri, yasaların gerektirdiği durumlarda veya bu tür üçüncü tarafların bilgileri Google adına işlediği durumlarda üçüncü taraflara aktarabilir.

Google, IP adresinizi Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirmez. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek tanımlama bilgilerinin kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

Bu web sitesini kullanarak, sizinle ilgili verilerin Google tarafından yukarıda belirtilen şekilde ve amaçlarla işlenmesine izin vermiş olursunuz.